ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

วิสัญญีสาร

ติดต่อเรา

คณะกรรมการ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2561-2562

แพทย์หญิงประภา         รัตนไชย         ประธานราชวิทยาลัย

                                                                                                                อ.ประภา

แพทย์หญิงสุวรรณี        สุรเศรณีวงศ์     รองประธานราชวิทยาลัย
นายแพทย์วิชัยอิทธิ       ชัยกุลฑล        อดีตประธานราชวิทยาลัย

                                                                                                                  D_vichai

นายแพทย์ภูพิงค์          เอกะวิภาต       เลขาธิการ

                                                                                                                    pp                                               

แพทย์หญิงอักษร         พูลนิติพร         รองเลขาธิการ

                                                                                                                      D_aksorn(1)

แพทย์หญิงเบญจรัตน์   หยกอุบล         เหรัญญิก

                                                                 อ.เบญจรัตน์

แพทย์หญิงอรลักษณ์    รอดอนันต์        ประธานวิชาการ

แพทย์หญิงพัชรี          ยิ้มรัตนบวร        นายทะเบียน

                                                                                                                     อ.พัชรี

แพทย์หญิงสุรัญชนา    เลิศศิริโสภณ     ประชาสัมพันธ์

                                                                                                                     S__30613530

แพทย์หญิงวิมลรัตน์     ศรีราช             กรรมการกลาง
นายแพทย์นรุตม์         เรือนอนุกูล        กรรมการกลาง

                                                                                                                    thumbnail_Narut (3)

แพทย์หญิงอุมาภรณ์    พงษ์พันธุ์          กรรมการกลาง
นายแพทย์สมบูรณ์      เทียนทอง         กรรมการกลาง

                                                                                                                    IMG_3274

นายแพทย์วรวุธ         ลาภพิเศษพันธุ์    กรรมการกลาง
นายแพทย์ปัณณวิชญ์  เบญจวลีย์มาศ   กรรมการกลาง