ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

แพทย์บริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ด้วยภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่ง แพทย์บริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดวันรับสมัคร                      ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

อัตราเงินเดือน                            27,300.00 บาท

ลักษณะของตำแหน่งงาน               ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย

คุณสมบัติ                                  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญา แพทยศาสตร์บัณฑิต และวุฒิบัตรฯ วิสัญญีวิทยา

                                              2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)

                                              3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร

                                              4. เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

                                                    4.1 IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน

                                                    4.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน

                                                    4.3 TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

                                                    4.4 TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน

                                                    4.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

                                               5. มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านวิสัญญีวิทยา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1-2 ปี

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก                  สอบสัมภาษณ์

วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ    2  ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 2 ตุลาคม 2560

 

                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุจิตรา ด้วงเทพ โทร. 02-419 7990 ต่อ 112

 

สวัสดิการ
-

เงินเดือน
27,300 บาท

ประเภทงาน
งานประจำ