ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ติดต่อเรา

อาคารเฉลิมพระบารมี​ ๕๐ปี
ซอยศูนย์​วิจัย​ ถนนเพชรบุรี​ กทม


แผนที่

คณะกรรมการ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2561-2562

แพทย์หญิงประภา         รัตนไชย         ประธานราชวิทยาลัย
แพทย์หญิงสุวรรณี        สุรเศรณีวงศ์     รองประธานราชวิทยาลัย
นายแพทย์วิชัยอิทธิ       ชัยกุลฑล        อดีตประธานราชวิทยาลัย
นายแพทย์ภูพิงค์          เอกะวิภาต       เลขาธิการ
แพทย์หญิงอักษร         พูลนิติพร         รองเลขาธิการ

แพทย์หญิงเบญจรัตน์   หยกอุบล         เหรัญญิก

แพทย์หญิงอรลักษณ์    รอดอนันต์        ประธานวิชาการ

แพทย์หญิงพัชรี          ยิ้มรัตนบวร        นายทะเบียน
แพทย์หญิงสุรัญชนา    เลิศศิริโสภณ     ประชาสัมพันธ์
แพทย์หญิงวิมลรัตน์     ศรีราช             กรรมการกลาง
นายแพทย์นรุตม์         เรือนอนุกูล        กรรมการกลาง
แพทย์หญิงอุมาภรณ์    พงษ์พันธุ์          กรรมการกลาง
นายแพทย์สมบูรณ์      เทียนทอง         กรรมการกลาง
นายแพทย์วรวุธ         ลาภพิเศษพันธุ์    กรรมการกลาง
นายแพทย์ปัณณวิชญ์  เบญจวลีย์มาศ   กรรมการกลาง

 

tet