ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 91 และ Pre-Congress Refresher Course

View 8583 | Created 06/05/2019 | Last Updated 12/07/2020

ขอเชิญประชุม Pre-Congress Refresher Course ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ

 เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1.จดหมายประชาสัมพันธ์งานประชุม Pre-congres Refresher Course จดหมายประชาสัมพันธ์การประชุม Pre-Congress Refresher Course

2.จดหมายขอเชิญร่วมการสนับสนุนงานประชุมPre-congres Refresher Course จดหมายขอเชิญร่วมการสนับสนุนงานประชุมPre congress

3.แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการPre-congress Refresher Course แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการPre-congress Refresher Course

4. Poster งาน Pre-congress Neuroanesthesia 2020

 

 

ขอเชิญวิสัญญีแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และวิสัญญีพยาบาล เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 91 ในหัวข้อเรื่อง"Anesthetic Roles in Rescue and Resuscitation" ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1.จดหมายประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 91 จดหมายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 91(ผอ.)

2. Highlights ตารางการประชุม Highlights Poster

3. Poster งานประชุม Poster ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 91

4. แผ่นพับใบสมัครRCAT Meeting 91 โบร์ชัวร์ ราชวิทย์

5.จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ครั้งที่91 จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครั้งที่91

6.แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่ 91 แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่ 91

7. จดหมายแจ้งนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย 91 จดหมายแจ้งนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย 91

8. เกณฑ์การนำเสนอ_และ_ประกวดผลงานวิจัย_ในการประชุมวิชาการประจำปี 91 เกณฑ์การนำเสนอ_และ_ประกวดผลงานวิจัย_ในการประชุมวิชาการประจำปี 91

9. เอกสาร 1  Abstract pattern required 91 เอกสาร 1 Abstract pattern required 91

10. เอกสาร_2_เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด 91 เอกสาร_2_เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด 91

11. แบบฟอร์มการจองห้องพัก reservation form RCAT 91