ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2564

View 3948 | Created 17/09/2020 | Last Updated 12/05/2021

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ปีการฝึกอบรม 2564

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 (รอบที่ 1) ทาง website : http://www.tmc.or.th/tcgme แล้วพิมพ์ใบสมัครยื่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่ทางแพทยสภา และราชวิทยาลัยฯ กำหนด พร้อมสำเนาใบสมัคร และเอกสารทั้งหมด

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2564 new