ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

View 551 | Created 09/01/2019 | Last Updated 23/03/2019

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

 1. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา เข้าอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการ ผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก ประจำปีการฝึกอบรม 2562 จำนวน 1 อัตรา คลิกดาวน์โหลด รับสมัครแพทย์ประจำบ้านแพทย์ต่อยอด CVT

2.ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2562 เพิ่มอีก จำนวน 2 อัตรา เป็นรอบที่ 2 หรือรอบพิเศษ คลิกดาวน์โหลด รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2