ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

View 5964 | Created 16/09/2019 | Last Updated 12/05/2021

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 1. หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ฉบับ พ.ศ. 2560 หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา ฉบับ ๒๕๖๐
 2. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับ พ.ศ. 2561 หลักสูตรวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์
 3. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2561 หลักสูตรวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา ม.ขอนแก่น
 4. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สถาบันฝึกอบรมหลัก)
  และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ (สถาบันฝึกอบรมสมทบ) ฉบับ พ.ศ. 2561 หลักสูตรวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา ม.เชียงใหม่ และ รพ.นครพิงค์
 5. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2562 หลักสูตรวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
 6. หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา ม.สงขลานครินทร์
 7. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ฉบับ พ.ศ. 2561 หลักสูตรวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา มศว
 8. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2561 หลักสูตรวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น
 9. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ฉบับ พ.ศ. 2561 หลักสูตรวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า
 10. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ฉบับ พ.ศ. 2563 หลักสูตรวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา รพ.พุทธชินราช
 11. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ฉบับ พ.ศ. 2560 หลักสูตรวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา รพ.มหาราชนครราชสีมา
 12. หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  ฉบับ พ.ศ.2562 หลักสูตรวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา รพ.ราชวิถี
 13. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบับ พ.ศ. 2561 หลักสูตรวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา รพ.รามาธิบดี
 14. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับ พ.ศ. 2560 หลักสูตรวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา รพ.ศิริราช
 15. หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  ฉบับ พ.ศ. 2562 หลักสูตรวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา วชิรพยาบาล